SMP 09

SMP 09

Hàng hóa: Victoria 04
Tuyến đường: POL: PTSC Supply base POD: PTSC Nghi Son, Thanh Hoa Term: Fio
Khối lượng hàng hóa: Quantity: 3414 PKGS Weight: 1.231.787 kgs