UNIFSA

UNIFSA

Hàng hóa: Phương tiện, rơ móc và thiệt bị cho đội Gìn giữ hòa bình
Tuyến đường: Từ doanh trại quân đội đến cảng hải Phòng
Khối lượng hàng hóa: 197 xe và rơ móc, 62 container
Phạm vi công việc: Xếp hàng lên xe, vận chuyển, thông quan, xếp hàng lên tàu, giám định hàng hải