Dự án TH MILK

Trở Lại

Trang thiết bị :

Machine and equipment (plastics bottles used for milk containing)

Lộ Trình :

Place of loading: Bologna, Italy Place of receive: Noi Bai, Vietnam Place of delivery:TH MILK, Nghệ An Province, Vietnam

Khối lượng hàng hóa :

Volume: 15 Tons

Phạm vi công việc :

Port to door

Gọi điện thoại