Dự án PORT ICT – PHU HUU

Trở Lại

Trang thiết bị :

THE PORT ICT - PHU HUU PROJECT

Lộ Trình :

Place of receive: OITA, JAPAN Port of loading: OITA, JAPAN Port of discharge: Port ITC - Phu Huu, Ho Chi Minh City

Khối lượng hàng hóa :

Commodity: 04 Shore cranes Mitsui.

Phạm vi công việc :

Discharge, move and install 04 shore cranes Mitsui from barge to port ICT Phu Huu

Gọi điện thoại